دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


کاش قبل از..

کاش قبل از حرف زدن.. 

تهمت زدن.. 

فحش دادن.. 

انگشت نما کردن.. 

دل آزرده کردن..

... 

دل شکستن.. 

یکمی فکر کنیم.. 


الماس و طلا.. 😊

.. دوستان قدیمی طلا هستند.. 

.. دوستان جدید الماس.. 

.. و برای نگهداشتن الماس.. 

.. باید پایه ای از طلا داشت..

۱ ۲
Edited By Ms. ЭЯОЯ