دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


اینترنت ایران 😐

خواستم بذارم تو وب خودم دیدم اینجا خیلی وقته چیزی نذاشتم

پس اومدم اینجا 😁✌️

امروز یه کشفی کردم از اینترنت ایران

دقت کنید فقط ایران هااااا😐

کلمه ارو. جدا کنیم این میشه

این تر نت

ینی داخل تر نت وجود داره😑🍂

که کاملا مصداق اینترنت ایرانه😎✌️

حتی وای فایش🙄👌

تا کشفی دیگر بدرود 😂😂😂😁✌️✌️


شلغمه !!

...اصن دختری که : ...

...شیطونی نکنه...

...بهونه نگیره...

...دعوا نکنه...

...قهر نکنه...

...رو مخ نره...

...حرص نده...

...حسودی نکنه...

...دختر نیست که...

...شلغمه!! ...

angel


خر درون !!


اثرات جانبی :/


علفزارم :/

۱ ۲
Edited By Ms. ЭЯОЯ