دورهمی دوتا بامرام

رفاقتمون تا پای دار پایداره ^-^


یه پسر...

...یه پسر...

...وقتی عاشق دختری بشه...

...دیگه...

...از دستش نمیده...


قانونن..

تنها قانونیه که قبولش دارم...


خاطره..

...از سوختن هر چیزی...

...خاکستر بجا می ماند...

...ولی از سوختن...

...زندگی...

...خاطره...


سرد که بشم..


Alone .

Edited By Ms. ЭЯОЯ